Σεμινάρια

BLS — I

Basic Life Support—Instructor
Σεμινάριο Εκπαιδευτών BLS

ALS

Advanced Life Support
Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

ILS

Immediate Life Support
Άμεση Υποστήριξη της Ζωής

BLS/AED

Basic Life Support with the use of an
Automated External Defibrillator
Βασική Υποστήριξη

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.