ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  • Home
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
www.emergency2019.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
28.02.2019

Οδηγίες για Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν, σε ειδικές συνεδριάσεις, προφορικές ανακοινώσεις, σε μια προσπάθεια να δοθεί βήμα στους ανθρώπους του επείγοντος για να αναδείξουν το έργο τους, την εμπειρία τους και τις επιστημονικές και ερευνητικές ανησυχίες τους.

Για οδηγίες υποβολής των περιλήψεων των εργασιών σας, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.emergency2019.gr.

Για να υποβληθεί η εργασία σας στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής απαιτείται εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων.

Το περιεχόμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 350 λέξεις.

Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

Τίτλος
Ο τίτλος θα πρέπει να αναγράφεται με κεφαλαία έντονα γράμματα.

Συγγραφείς
Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναγράφονται με τη σειρά που επιθυμείτε να εμφανιστούν και να αναφέρεται πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα ολογράφως, ενώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.

Προέλευση
Θα πρέπει να αναφέρεται το ίδρυμα ή ο φορέας όπου απασχολούνται οι συγγραφείς.

Δομή
Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους, ως:
• Εισαγωγή / Σκοπός
• Υλικό & Μέθοδος
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

Εικόνες / Πίνακες
Εικόνες και πίνακες θα μπορεί να εμπεριέχονται στο αρχείο της περίληψης που θα αποστείλετε

Συντμήσεις όρων
Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, με την προϋπόθεση ότι θα γραφούν σε παρένθεση μετά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.

Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι τις 15.02.2Ο19. Εάν δεν λάβετε απάντηση μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στα τηλέφωνα 21O 68274O5,21O 683969O—1.

Επισυνάψετε στοιχεία επικοινωνίας σας

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.