Γενικές πληροφορίες

  • Home
  • Γενικές πληροφορίες


Emergency
ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Επείγουσας
Προνοσοκομειακής
Φροντίδας

Με Διεθνή Συμμετοχή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
03—06.04.2019

ΤΟΠΟΣ / ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Αθήνα / Μegaron Athens International Conferce Centre
Λεωφόρος Β. Σοφίας & Κόκκαλη 1

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
BANQUET
MC2

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ—WORKSHOPS
MC3.2
MC3.3
MC3.4
MC3.5

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προθεσμία Μειωμένου Δικαιώματος Συμμετοχής:
31.01.2019

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών:
31.01.2019

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Για την πρόσβαση στις Συνεδριακές Αίθουσες απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (Badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (Barcode) και θα σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των Συνέδρων από τις Αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε Σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης, βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ για τη διοργάνωση Συνεδρίων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ο οποίος είναι ο επίσημος φορέας για τη μοριοδότηση, μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την UEMS.
Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μία πλήρη ώρα παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν σε όλους τους εγγεγραμμένους Συνέδρους μετά το πέρας του Συνεδρίου και ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος.

Για όσους επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου, χωρίς δικαίωμα παραλαβής του συνεδριακού υλικού και του Πιστοποιητικού Συμμετοχής

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Οι αίθουσες διεξαγωγής του Συνεδρίου διαθέτουν εξοπλισμό για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ (Power Point). Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται και να ελέγχεται το αργότερο μια ώρα πριν την εκάστοτε συνεδρίαση στο χώρο παραλαβής.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση από ενδιαφερόμενες Εταιρείες Ιατρικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Διάσωσης, οι οποίες θα μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους.

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα πραγματοποιούνται στα αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά.

2017 - EEEPF. All Rights Reserved.